.....
 
 
 
           หน้าแรก
           กระดานข่าว
           ระบบ E-Office
           ส่งรายงาน
           Download
           Administrator
 
 
 
        วัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมองค์กร :
          “ เน้นการทำงานเป็นทีม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ”
        ยุทธศาสตร์
         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
         ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.muangsurin.com/
 
 
 
 
     © Copyright 2011 สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ All rights reserved.
       ตั้งอยู่ที่ ซอยวิมลบัณฑิต (ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
       ติดต่อ Webmaster หรือ MSN : W.nualnang@msn.com