.....
 
 
 
           หน้าแรก
           กระดานข่าว
           ระบบ E-Office
           ส่งรายงาน
           Download
           Administrator
 
 
 
        วิสัยทัศน์( VISSION)
          “ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ”
        พันธกิจ(MISSION)
         ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
         ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
         ๓. พัฒนาระบบบริการการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
         ๔. บูรณาการงาน และสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.muangsurin.com/
 
 
 
 
     © Copyright 2011 สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ All rights reserved.
       ตั้งอยู่ที่ ซอยวิมลบัณฑิต (ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
       ติดต่อ Webmaster หรือ MSN : W.nualnang@msn.com